Uczeń zdolny

W Polsce nie ma przyjętej jasnej, jednoznacznej i obligatoryjnej definicji ucznia zdolnego. Coraz częściej badania wskazują na to, że potencjalne zdolności i talenty mogą być uwarunkowane genetycznie, ale do ich wyzwolenia konieczne jest oddziaływanie ze strony środowiska. Dziecko zdolne w rozumieniu społecznym to zwykle uczeń, który ma wzorowe zachowanie i najwyższe oceny z przedmiotów szkolnych. W rozumieniu psychologicznym uczeń zdolny to taki, który ma wysoki iloraz inteligencji, duże osiągnięcia, odczuwa niepokój poznawczy, umie oderwać się od utartych schematów, potrafi znaleźć się w nowej sytuacji, ma pomysły nowych rozwiązań starych problemów, nie boi się nowych rzeczy.
Są przynajmniej dwa kryteria rozpoznawania wybitnych zdolności:

 • psychologiczne - opiera się na badaniu poziomu inteligencji, zdolności specjalnych, cech charakteru i osobowości,
 • psychopedagogiczne - odwołuje się do osiągnięć ucznia.


Uczeń szczególnie zdolny to ten, który ma możliwości dojścia do wybitnych osiągnięć w danej dziedzinie. Zdarzają się uczniowie uzdolnieni wszechstronnie.
Charakteryzując ucznia zdolnego zwraca się uwagę na jego rozwój poznawczy, emocjonalny i zachowanie.

Rozwój poznawczy:

 • ciekawość, dociekliwość, aktywność poznawcza
 • samodzielność sądów, umiejętność ich obrony
 • bardzo dobra pamięć
 • bystrość, myślenie analityczne, zdolność abstrahowania
 • spostrzegawczość, trafność obserwacji
 • logiczne myślenie, kojarzenie, przerzutność uwagi
 • rozwinięte myślenie intuicyjne
 • twórczość, oryginalność, pomysłowość
 • wysoki, ponadprzeciętny rozwój intelektualny
 • łatwość uczenia się dużej ilości materiału
 • szeroki wachlarz zainteresowań, dużo wiadomości pozaszkolnych
 • bogata wyobraźnia
 • odczuwanie przyjemności w czasie wykonywania zadań umysłowych
 • potrzeba ukazania swoich myśli, wrażeń, emocji
 • niezależna postawa, obrona swoich myśli.

Rozwój emocjonalny

 • wrażliwość, często nadwrażliwość
 • empatia
 • często stany niepokoju, poczucia winy
 • samokrytycyzm
 • poczucie humoru
 • duże poczucie sprawiedliwości
 • większa odporność na stres

Zachowanie

 • mają "dziwne" pomysły, które bezwzględnie starają się realizować
 • tolerancyjni wobec sprzeczności i wieloznaczności
 • niecierpliwi, przerywają lekcję pytaniami
 • ucząc się szybko, skracają tok rozumowania, nie zawsze potrafią wyjaśnić rezultat
 • preferują pracę w samotności
 • uczeń taki bywa często kłopotliwy
 • trudności w przystosowaniu się do grupy (chęć ciągłego imponowania, dominacji, postawa egocentryczna)
 • zarozumiałość, okazywanie lekceważenia rówieśnikom i nauczycielom
 • egocentryzm, koncentracja na sobie
 • trudności w przechodzeniu od wiadomości do umiejętności, demonstrowanie wiedzy encyklopedycznej
 • chwiejność emocjonalna, nieśmiałość lub nadpobudliwość psychoruchowa, zachowania agresywne bądź lękowe.

Formy pracy z uczniem zdolnym
Na lekcji (w systemie klasowo - lekcyjnym)

 • różnicowanie treści i wymagań
 • stawianie problemów
 • referat
 • asystent przedmiotowy
 • grupa ekspercka
 • zlecone zadania indywidualne
 • opieka nad grupą uczniów w klasie
 • prowadzenie zajęć w młodszych klasach
 • analiza literatury przedmiotu
 • kapitan drużyny klasowej.

Poza lekcjami

 • koła zainteresowań (uczestnictwo)
 • koła zainteresowań (prowadzenie)
 • kontakty indywidualne z nauczycielem /trening przed konkursem/
 • szkolne olimpiady, konkursy, turnieje, przeglądy
 • sesje popularno - naukowe
 • szkolna liga zadaniowa
 • rozgrywki przedmiotowe
 • spotkania z ekspertami
 • zajęcia pozalekcyjne

Poza szkołą

 • zawody międzyszkolne
 • konkursy, przeglądy, olimpiady
 • obozy naukowe
 • wycieczki naukowe.

Inne formy

 • edukacja przyspieszona
 • klasy autorskie
 • szkoły i klasy specjalne
 • kontakty ze szkołami wyższego rzędu.

Formy pomocy uczniom szczególnie zdolnym
Możliwość skrócenia czasu nauki w każdym typie szkoły poprzez:

 • przyspieszenie obowiązku szkolnego
 • indywidualny tok albo program nauki
 • możliwość klasyfikowania i promowania w ciągu całego roku

Zapewnienie wsparcia materialnego:

 • Stypendium Ministra Edukacji Narodowej
 • Stypendium Prezesa Rady Ministrów
 • Stypendia innych instytucji działających na rzecz dzieci zdolnych

Formy pomocy udzielane dzieciom

 • rozpoznawanie i identyfikowanie dzieci zdolnych
 • ustalanie różnych form pomocy dzieciom zdolnym w szkole, domu i poradni
 • prowadzenie profilaktyki i ewentualnej terapii zaburzeń w rozwoju społeczno-emocjonalnym
 • pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy rozwijania zainteresowań dziecka


Formy pomocy rodzicom

 • indywidualne konsultacje i porady
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów, jakie mogą pojawić się w pracy z dzieckiem zdolnym
 • udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem w domu, ze szczególnym uwzględnieniem sfery emocjonalno-motywacyjnej
 • informowanie o literaturze (jak rozwijać zdolności)
 • informowanie o fundacjach zajmujących się zdolnymi
 • informowanie o możliwościach dalszego kształcenia, pomoc w ustalaniu kierunków kształcenia
 • porady dotyczące postępowania z dziećmi w sytuacjach sukcesu i porażki
 • prelekcje dotyczące m.in. problematyki zdolności, osobowości ucznia

Formy pomocy oferowane nauczycielom oraz pedagogom i psychologom szkolnym

 • indywidualne konsultacje
 • prelekcje
 • ustne i pisemne zalecenia do pracy z konkretnym dzieckiem
 • pomoc w identyfikowaniu dzieci zdolnych
 • udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem zdiagnozowanym jako zdolne
 • wydawanie opinii umożliwiającej nauczycielowi skonstruowanie indywidualnego programu pracy z dzieckiem zdolnym
 • doradztwo dotyczące m.in. przyspieszenia obowiązku szkolnego, śródrocznej promocji, indywidualnego programu i toku nauki.

Magdalena Ołubowicz